Chongqing office

Chongqing Office

Location and Contacts:

33/F Yangtze River International Plaza
22 Nanbin Road, Nanan District P.R
400060 Chongqing

info@hcp-china.com